• z češtiny do angličtiny a naopak,
 • z češtiny do němčiny a naopak,
 • z češtiny do ruštiny a naopak.

Kontakt: Pro telefonický kontakt nebo zaslání e-mailu použijte prosím telefonní čísla nebo formulář v sekci "Kontakt".

Naším cílem je poskytnout klientovi komplexní služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Potenciálními klienty jsou organizace soukromého i veřejného sektoru.

Personální poradenství:

 • implementace procesu uznávání předchozího učení ve vazbě na zákon 179/2006 Sb (získání dílčí nebo celé kvalifikace) nebo na vzdělávací systém organizace. Implementace procesu uznávání předchozího učení vede zejména k vyšší efektivitě systému rozvoje lidských zdrojů v organizaci, zvyšuje motivaci zaměstnanců a má tak pozitivní ekonomické a sociální dopady v organizaci i na celou společnost.
 • výběrová řízení na klíč nebo jejich části dle přání zadavatele.
 • bilanční a profesní diagnostika - je komplexním zhodnocením schopností a možností jednotlivce vzhledem k jeho perspektivnímu uplatnění na trhu práce a snaží se jej tedy zorientovat a zaměřit jej na takové rozšíření kvalifikace (další vzdělávání) nebo pracovní profesi, která je vzhledem k jeho schopnostem a možnostem optimální, ekonomicky a společensky přijatelná. Tato metoda je vhodná jak pro organizace veřejného sektoru (například pro Úřady práce při práci s nezaměstnanými), tak pro organizace sektoru soukromého (firmy s požadavkem restrukturalizace a tzv. "přeobsazení" pracovních pozic).
 • 360° zpětná vazba - jedná se o takovou zpětnou vazbu, kdy je zaměstnanec hodnocen ze všech možných úhlů, tedy nejen ze strany svého nadřízeného, jak tomu bývá obvykle, ale také ze strany svých kolegů a spolupracovníků, klientů a součástí je také hodnocení sebe sama. Cílem této metody je odhalit silné a slabé stránky v chování a práci zaměstnance a navrhnout možnosti k jejich zlepšení.

Vzdělávání:

 • Průvodců a hodnotitelů/autorizovaných osob pro proces uznávání předchozího učení dle Zákona č. 179/2006 Sb.
 • Motivační kurzy pro nezaměstnané.
 • Kurzy osobního rozvoje: Time management, Self management, Kariérní růst, Efektivní komunikace, Týmová spolupráce, Vedení lidí a týmů, Efektivní jednání a vyjednávací techniky, Rozvoj kreativity, Sebepoznávací kurzy, Interkulturní komunikace.
 • Kurzy pro organizace na klíč - kombinace jazykového vzdělávání, odborného vzdělávání nebo manažerských technik a zážitkových forem osobního rozvoje dle konkrétních požadavků zadavatele.
 • Kurzy angličtiny, němčiny a ruštiny na všech úrovních, včetně posouzení jazykové úrovně, doporučení nejvhodnější formy a frekvence studia a možnosti vytvoření kurzů ušitých zákazníkovi a míru.
 • Kurzy business angličtiny: Obchodní negociace, Popis firemní struktury, jednotlivých oddělení a pracovní náplně dle konkrétních požadavků zadavatele, Diplomacie v komunikaci (kosmopolitní přístup ke klientovu např: zázemí atd.), Interkulturní komunikace, Prezentace (firmy, projektu, produktu atd.), Telefonování.

Kontakt: Pro telefonický kontakt nebo zaslání e-mailu použijte prosím telefonní čísla nebo formulář v sekci "Kontakt".

Naším cílem je poskytnout klientovi komplexní služby v oblasti výzkumů a analýz využitelných pro organizace soukromého i veřejného sektoru. Nabízíme zpracování:

Odborných analýz (primární i sekundární).

Sociologického výzku, statistické a další metody zpracování dat .

Případových studií (case study).

Analýzy potřeb - identifikace vzdělávacích, organizačních a jiných potřeb různých typů uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů služeb, vymezení mezer a diferencí ve výkonu zaměstnanců a organizací, překážky efektivního výkonu, návrhy intervencí a intervenčních programů.

Průzkumu trhu v oblasti vzdělávání a sociální ekonomiky.

Akčního výzkumu - analýzu sociálních a jiných problémových situací a jevů s cílem podpořit potřebné změny za přímé účasti osob, kterých se výzkum týká. Podporujeme veřejnou i soukromou sféru, pozitivní veřejné služby, správní efektivitu, lokální iniciativy.

Evaluačního výzkumu - vyhodnocení sociálních a jiných intervenčních programů (koncepcí, návrhů, rozhodnutí, akcí, opatření, projektů, programů, organizací) s cílem přispět k řešení praktického problému, vytvoření a vymezení projektu, cílových skupin, vhodných forem aktivit, naplňování programových cílů, zvládání rizik, přezkoušení efektivity rozhodnutí, průběhu a výsledků intervencí, organizačních změn, plánování a procesů učení, reflexi změn v organizacích.

Obsahové analýzy mediálních sdělení - komplexní shrnutí formy a obsahu mediálního zpravodajství. Předem stanovená metodika výzkumu, která umožňuje analyzovat zpravodajství kontrolovatelným a zpětně ověřitelným způsobem. Metodologie je stanovena tak, že zamezuje subjektivnímu vlivu na pracování mediálního obsahu. Pro zpracování zpravodajství je využíván speciálně upravený databázový software. Výsledkem je systematický popis komunikačních obsahů, který ukazuje, jakým způsobem je sledovaný subjekt mediálně prezentován. Dalším výsledkem je kvantifikovaný popis mediálních obsahů, z kterého je možné vyvodit kvalitativní závěry o mediální prezentaci sledované osobnosti nebo organizace.

Kontakt: Pro telefonický kontakt nebo zaslání e-mailu použijte prosím telefonní čísla nebo formulář v sekci "Kontakt".

 

Naším cílem je poskytnout klientovi komplexní služby v oblasti získání dotací z veřejných zdrojů. Zajišťujeme pro klienta všechny činnosti od monitoringu možností získání dotací, přes zpracování příslušné žádosti včetně povinných příloh jako jsou Feasibility Study či Cost Benefit Analysis, v případě potřeby také zprostředkování zpracování podkladů v souvislosti se stavební dokumentací a samozřejmostí je po obdržení dotace pro klienta dotační management.

Monitoring zdrojů - soubor činností, jejichž cílem je odpověď na klientův požadavek, zda jeho projektový záměr je možno realizovat za finančního přispění ze zdrojů Evropské unie.

Příprava žádostí o dotaci - jedná se o hlavní oblast činnosti této divize společnosti VeryVision s.r.o. Naším cílem je klientovi poskytnout profesionální poradenské služby v nejširším spektru dotačních příležitostí tak, abychom uspokojili co nejvíce potřeb našich klientů.

Feasibility Study (Studie proveditelnosti) - je nástrojem pro zdůvodnění investice do určitého projektu z ekonomického a technického hlediska. Jejím cílem je prokázat, zda:

 • byla vybrána nejlepší možná varianta,
 • byly přesně odhadnuty potřebné finanční prostředky na výstavbu a provoz investice či projektu,
 • byla prokázána trvalá udržitelnost investice,
 • byla identifikována rizika.

Hlavním smyslem studie proveditelnosti je prokázání schopnosti zadavatele projektu realizovat projekt a následně ho zdařile provozovat. Součástí studie je analýza provozních, časových, ekonomických a finančních podmínek projektu.

Cost - Benefit Analysis (Analýza nákladů a výnosů) - metodický postup, který má za cíl zhodnocení výnosnosti investice či předloženého projektu. Metoda umožňuje hodnotit výnosnost projektu či investice nejen u podnikatelské sféry, ale také u investic a projektů, které primárně nepřinášejí zisk (projekty veřejného sektoru). Výsledkem CBA je několik standardních ukazatelů, které umožňují srovnávat projekty vzájemně mezi sebou. Mezi tyto ukazatele patří vnitřní výnosové procento, čistá současná hodnota investice, doba návratnost investice a index rentability. Nedílnou součástí studie je provedení citlivostní analýzy.

Dotační management - služba, která by měla příjemci dotace umožnit projít celým procesem začínajícím rozhodnutím o přiznání dotace a končícím závěrečným vyúčtováním, bez potíží a případných finančních či majetkových sankcí. Jedná se o činnosti spočívající v kontrole průběžných technických a finančních zpráv, kontrola vedení účetních záznamů pro potřeby projektu, aktivní účast při povinných či dobrovolných výběrových řízení apod.

Další přílohy žádostí - v případě potřeby zajistíme nebo zprostředkujeme zpracování dalších příloh k žádosti o dotaci (v závislosti na dotačním titulu), jako například podklady související se stavební dokumentací, Studie vlivu na životní prostředí (EIA, NATURA 2000) atd.

Kontakt: Pro telefonický kontakt nebo zaslání e-mailu použijte prosím telefonní čísla nebo formulář v sekci "Kontakt".

 

Hlavní aktivity naší společnosti jsou zamířeny do těchto oblastí:

- Projektové poradenství a dotační management

Naše společnost se zabývá konzultačními a poradenskými činnostmi v oblasti využití finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie, a to jak pro podnikatele, tak také pro veřejnou a státní správu. Pomůžeme vám tak realizovat vaše VIZE.

- Analýzy, studie, akční a evaluační výzkum

Naším cílem v této oblasti je poskytnout klientovi komplexní služby v oblasti výzkumů a analýz využitelných pro organizace soukromého i veřejného sektoru. S respektem ke všem kritériím kvality pro Vás zpracujeme VÝZKUM.

- Rozvoj lidských zdrojů, překlady a tlumočení

Zde je naším cílem je poskytnout klientovi komplexní služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů a v návaznosti na jazykové vzdělávání také překladatelské a tlumočnické služby. Potenciálními klienty jsou organizace soukromého i veřejného sektoru. Rádi s vámi budeme spolupracovat v oblasti VZDĚLÁVÁNÍ.