Naším cílem je poskytnout klientovi komplexní služby v oblasti získání dotací z veřejných zdrojů. Zajišťujeme pro klienta všechny činnosti od monitoringu možností získání dotací, přes zpracování příslušné žádosti včetně povinných příloh jako jsou Feasibility Study či Cost Benefit Analysis, v případě potřeby také zprostředkování zpracování podkladů v souvislosti se stavební dokumentací a samozřejmostí je po obdržení dotace pro klienta dotační management.

Monitoring zdrojů - soubor činností, jejichž cílem je odpověď na klientův požadavek, zda jeho projektový záměr je možno realizovat za finančního přispění ze zdrojů Evropské unie.

Příprava žádostí o dotaci - jedná se o hlavní oblast činnosti této divize společnosti VeryVision s.r.o. Naším cílem je klientovi poskytnout profesionální poradenské služby v nejširším spektru dotačních příležitostí tak, abychom uspokojili co nejvíce potřeb našich klientů.

Feasibility Study (Studie proveditelnosti) - je nástrojem pro zdůvodnění investice do určitého projektu z ekonomického a technického hlediska. Jejím cílem je prokázat, zda:

  • byla vybrána nejlepší možná varianta,
  • byly přesně odhadnuty potřebné finanční prostředky na výstavbu a provoz investice či projektu,
  • byla prokázána trvalá udržitelnost investice,
  • byla identifikována rizika.

Hlavním smyslem studie proveditelnosti je prokázání schopnosti zadavatele projektu realizovat projekt a následně ho zdařile provozovat. Součástí studie je analýza provozních, časových, ekonomických a finančních podmínek projektu.

Cost - Benefit Analysis (Analýza nákladů a výnosů) - metodický postup, který má za cíl zhodnocení výnosnosti investice či předloženého projektu. Metoda umožňuje hodnotit výnosnost projektu či investice nejen u podnikatelské sféry, ale také u investic a projektů, které primárně nepřinášejí zisk (projekty veřejného sektoru). Výsledkem CBA je několik standardních ukazatelů, které umožňují srovnávat projekty vzájemně mezi sebou. Mezi tyto ukazatele patří vnitřní výnosové procento, čistá současná hodnota investice, doba návratnost investice a index rentability. Nedílnou součástí studie je provedení citlivostní analýzy.

Dotační management - služba, která by měla příjemci dotace umožnit projít celým procesem začínajícím rozhodnutím o přiznání dotace a končícím závěrečným vyúčtováním, bez potíží a případných finančních či majetkových sankcí. Jedná se o činnosti spočívající v kontrole průběžných technických a finančních zpráv, kontrola vedení účetních záznamů pro potřeby projektu, aktivní účast při povinných či dobrovolných výběrových řízení apod.

Další přílohy žádostí - v případě potřeby zajistíme nebo zprostředkujeme zpracování dalších příloh k žádosti o dotaci (v závislosti na dotačním titulu), jako například podklady související se stavební dokumentací, Studie vlivu na životní prostředí (EIA, NATURA 2000) atd.

Kontakt: Pro telefonický kontakt nebo zaslání e-mailu použijte prosím telefonní čísla nebo formulář v sekci "Kontakt".